You Are Here: Home » Giới Thiệu Về Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật

Giới Thiệu Về Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ IV:

ban_chap_hanh_nhiem_ky_IV

BỐI CẢNH: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM được thành lập theo QĐ số 5367/QĐ-UB-VX ngày 12/10/1998 của UBND TPHCM.

TÔN CHỈ: Hội là một tổ chức phi chính phủ, xã hội, từ thiện tập hợp mọi tổ chức, cá nhân có tấm lòng tự nguyện tham gia hoạt động của Hội để giúp đở người khuyết tật và trẻ mồ côi.

MỤC ĐÍCH: Hội huy động mọi tiềm năng của xã hội, tranh thủ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật và trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng xã hội.

CHỨC NĂNG: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp xã hội cùng tham gia giúp đở và cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật và trẻ mồ côi.

NHIỆM VỤ: – Động viên, tạo điều kiện cho  NKT và TMC tự khắc phục khó khăn và phát huy những khả năng riêng để hòa nhập với cộng đồng và đóng góp cho gia đình và xã hội.

– Đề xuất và kiến nghị với Nhà Nước ban hành, bổ sung các chánh sách và văn bản pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của NKT và TMC

– Mở rộng hợp tác quốc tế trong lãnh vực nhân đạo và từ thiện

Scroll to top